OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Z DNIA 4.01.2016R.
§ 1.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwanej w dalej „OWS”, znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży mięsa i produktów mięsnych (zwanych dalej łącznie „Towarami”) zawieranych pomiędzy Agroline Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS0000561622 o numerze NIP PL5842742147 zwaną dalej „SPRZEDAWCĄ” a jej kontrahentami, zwanymi dalej „KUPUJĄCYM” bez względu na miejsce i kraj ich siedziby, czy miejsce i kraj zamieszkania.
§ 2.
 1. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów, o jakich mowa w § 1 powyżej.
 2. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą SPRZEDAWCY.
§ 3.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez złożenie przez KUPUJĄCEGO zamówienia i jego przyjęcia przez SPRZEDAWCĘ, bądź też z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia umowy.
 2. Zamówienie KUPUJĄCY składać może pisemnie, faxem lub e-mailem.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania KUPUJĄCEMU potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ listem poleconym, faxem lub e-mailem.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów dochodzi z chwilą złożenia oświadczenia przez SPRZEDAWCĘ o przyjęciu zamówienia, bądź też z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia umowy.
§ 4.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią zaakceptowanego i potwierdzonego przez SPRZEDAWCĘ zamówienia, zastosowanie mają postanowienia przedmiotowego zamówienia.
§ 5.
Zamówienie składane SPRZEDAWCY winno obligatoryjnie wskazywać:
 • rodzaj zamawianego Towaru;
 • ilość zamawianego Towaru;
 • cenę jednostkową oraz cenę łączną ( sumaryczną ) zamawianego Towaru,
 • termin płatności ceny sprzedaży;
 • miejsce wydania Towaru KUPUJĄCEMU.
§ 6.
KUPUJĄCY bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY nie ma prawa przenieść praw wynikających z zawartej ze SPRZEDAWCĄ umowy sprzedaży Towarów.
§ 7.
 1. KUPUJĄCEMU przysługuje prawo reklamowania Towaru lub opakowania, przy zachowaniu procedury opisanej niżej w ust. 2 – 7. SPRZEDAWCA kwalifikuje Towar lub opakowanie do reklamacji jedynie wtedy, gdy zachowano poniższą procedurę.
 2. KUPUJĄCY zgłasza reklamację SPRZEDAWCY w terminie 72 godzin od odebrania Towaru za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, pod rygorem utraty uprawnień KUPUJĄCEGO związanych z wadami Towarów.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zawiera:
  • precyzyjny opis wady Towaru lub opakowania;
  • wydruk temperatur od momentu załadunku aż do miejsca przechowania, chyba że przedmiot reklamacji stanowi wada opakowania;
  • protokół oględzin Towaru;
  • dokumentację zdjęciową;
  • dokumenty przewozowe Towaru podpisane przez kierowcę;
  • lokalizację Towaru w celu przeprowadzenia inspekcji przez SPRZEDAWCĘ.
 4. Dokumentacja zdjęciowa załączona do zgłoszenia reklamacyjnego powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający stwierdzenie zaistnienia wady Towaru lub opakowania oraz w sposób umożliwiający identyfikację Towaru, w szczególności numeru partii.
 5. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY za wady Towaru lub opakowania wygasa w razie wydania przez KUPUJĄCEGO Towaru osobie trzeciej, przed dokonaniem inspekcji Towaru przez SPRZEDAWCĘ.
 6. Podstawę rozpatrzenia reklamacji stanowi inspekcja przeprowadzona przez SPRZEDAWCĘ. W razie dokonania utylizacji Towaru lub opakowania przed przeprowadzeniem inspekcji przez SPRZEDAWCĘ, odpowiedzialność SPRZEDAWCY za wady Towaru lub opakowania wygasa.
 7. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego koszty czynności reklamacyjnych w całości ponosi KUPUJĄCY.
§ 8.
Całość umowy sprzedaży Towarów zawartej między SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM, w tym jej ważność, treść oraz realizacja jak i wynikające z niej stosunki prawne, podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.
§ 9.
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z zawartą między SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM umową sprzedaży Towarów lub jej wykonaniem podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polski sąd powszechny właściwy dla miasta Gdańska.
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
§ 1.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane w dalej „OWZ”, znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów ( zwanych dalej: „Umowami” ), na podstawie których AGROLINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 57458, o kapitale zakładowym w wysokości 51.200 zł, o numerze NIP 5830011952 zwana dalej „AGROLINE” – nabywa od osób trzecich zwanych dalej: „KONTRAHENTEM” mięso lub inne produkty ( wyroby ) mięsne (zwane dalej łącznie „Towarami”) bez względu na miejsce zawarcia Umowy, kraj siedziby, miejsce i kraj zamieszkania KONTRAHENTA.
§ 2.
 1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Umów, o jakich mowa w § 1 powyżej.
 2. Zmiana lub wyłączenie stosowania poszczególnych postanowień OWZ może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą AGROLINE.
§ 3.
 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez AGROLINE zamówienia, lub poprzez zawarcie i podpisanie przez przedstawiciela AGROLINE Umowy w formie pisemnej.
 2. Faktura VAT podpisana przez przedstawiciela AGROLINE jest równoznaczna z zawarciem Umowy Towaru określonego w tej fakturze na warunkach w niej określonych.
§ 4.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWZ a treścią zaakceptowanego i potwierdzonego przez AGROLINE zamówienia bądź też Umowy, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia podpisanego przez AGROLINE zamówienia lub Umowy.
§ 5.
KONTRAHENT bez pisemnej zgody AGROLINE nie ma prawa przenieść praw wynikających z zawartej z AGROLINE Umowy dotyczącej Towarów.
§ 6.
Całość Umowy dotyczącej Towarów zawartej między AGROLINE a KONTRAHENTEM, w tym jej ważność, treść oraz realizacja jak i wynikające z niej stosunki prawne, podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.
§ 7.
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z zawartą między AGROLINE a KONTRAHENTEM Umowy dotyczącej Towarów lub jej wykonaniem podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polski sąd powszechny właściwy dla miasta Gdańska.
DRÓB

DRÓB

WIEPRZOWINA

WIEPRZOWINA

WOŁOWINA

WOŁOWINA

RYBY

RYBY

logo

Prowadzimy sprzedaż mięsa ściśle współpracując z największymi zakładami i ubojniami drobiu, wieprzowiny i wołowiny.
Nasza działalność obejmuje również pośrednictwo handlowe w zakresie obrotu towarami masowymi takimi jak nawozy sztuczne, zboża, metale, żywność.

Kontakt

Telefon: +48 58 511 00 59
Adres: ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
email: biuro@agrolinepoland.pl

"Rozszerzenie bazy kontrahentów Agroline poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach żywności ANUGA 2021"