Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( zwane dalej: „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agroline Spółka z ograniczoną /odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 17/19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561622 ( zwana dalej: „Administrator” ).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy m.in. poprzez e-mail biuro@agrolinepoland.pl lub telefonicznie na numer +48 58 511 00 59.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora są następujące:
 4. a) korzystanie z usług Administratora, oferowanie Pani/Panu usług, towarów i wyrobów Administratora, nabywanie przez Administratora usług, towarów i wyrobów, wszelkie inne działania związane z planowanymi lub zawartymi z Administratorem umowami, w tym działania poprzedzające zawarcie tych umów, a także związana z nią komunikacja i dochodzenie roszczeń ( art. 6 ust. 1 lit b RODO );
 5. b) prowadzenie korespondencji, w tym drogą elektroniczną, faxem, pocztą i innymi środkami;
 6. c) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym podatkowych, rachunkowych ( art. 6 ust. 1 lit c RODO ),
 7. d) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które to interesy uznajemy w szczególności: marketing bezpośredni, obronę przed roszczeniami, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (art. 6 ust. 1  lit. f RODO).
 8. Do odbiorców Pani/Pana danych osobowych zaliczają lub mogą zaliczać się: pracownicy współpracownicy Administratora, dostawcy usług zapewniający wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych i komunikacyjnych Administratora, podmioty i osoby zapewniające kontrolę dostępu do pomieszczeń Administratora, banki, dostawcy usług rachunkowych, audytorskich, doradczych, prawnych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji inni profesjonalni doradcy.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji powyższych celów przetwarzania, tj. łącznie do końca najdłuższego z tych okresów. Okres oczekiwania na zawarcie oferowanej umowy, a w przypadku jej zawarcia – okres niezbędny do wykonywania umowy, w tym możliwy okres dochodzenia roszczeń, okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji oraz okres możliwej obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także – z uwzględnieniem ograniczeń uregulowanych przepisami prawa – do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

 

Informujemy, iż prowadzenie przez Panią/Pana dalszej korespondencji z Administratorem, w tym prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną, a także nie doręczenie Administratorowi Pani/Pana oświadczenia zawierającego brak Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, uznane zostanie za wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.